LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

Đăng ký ngay các khóa luyện thi chứng chỉ Cambridge Pre A1 STARTERS, A1 MOVERS, A2 FLYERS, và A2 KEY (KET) hay tuyệt vời

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số một

Pre A1 Starters (bé 6 - 8 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ Pre A1 Starters của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 6 – 8 tuổi.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số hai

A1 Movers (bé 8 - 10 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ A1 Movers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 8 – 10 tuổi.

Khóa học nổi tiếng tại ANH NGỮ WS - số ba

A2 Flyers (bé 9 - 11 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ A2 Flyers của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 9 – 11 tuổi.

Khóa học nổi tiếng tại TRUNG TÂM ANH NGỮ WEALTH SUCCESS - số bốn

A2 KEY (KET) (bé 10 - 12 tuổi)

Khóa học luyện thi lấy chứng chỉ A2 KEY (KET) của Cambridge theo chuẩn khung Châu Âu, phù hợp với bé từ 10 – 12 tuổi.